Ανακοινώσεις: Προμηθευτές

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων έτους 2021"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων έτους 2021" (αριθ. διακ. 16/21) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 4 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ με Ημερ. Λήξης 11-05-2021

Διευκρίνησεις για τον τύπο ενός Ψυκτικού .

Εκ παραδρομής έχει  γραφεί στη μελέτη  ο τύπος Ψυκτικού  R407A   αντί του  σωστού  R404A .

Προμήθεια ψυκτικών ρευστών για τις ανάγκες των Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 11-05-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΓΔΤΥΤΠΕ 
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Εργασίες επισκευής όψεων κτιρίου Χημικών Μηχανικών"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο "Εργασίες επισκευής όψεων κτιρίου Χημικών Μηχανικών" (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-02)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020 ΣΕ54600035 Υποέργο 3

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12 Μαϊου 2021, 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2021», ΗMNIA ΛΗΞΗΣ 10-05-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες χωματουργικές εργασίες για καθαρισμό χώρων, αποκομιδή μπαζών για πυροπροστασία σε διάφορα σημεία εντός της Πανεπιστημιούπολης για το έτος 2021» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-01)

Μήνυμα Πρύτανη Καθηγητή Χ. Μπούρα για τις Εορτές του Πάσχα

 Πάτρα, 26 Απριλίου 2021

Προμήθεια υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων /2021 ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ 28-04-2021

Προμήθεια υλικών  Υδραυλικών Εγκαταστάσεων /2021 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών».                                                                                  

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 26-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΓΔΤΥΤΠΕ 
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα   το  ΡΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  Μελέτη.

 

ΚΑΕ: 1439Ε

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες