Διεθνείς Σχέσεις

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Πατρών και η καλλιέργεια σχέσεων τόσο με το ευρωπαϊκό όσο και με το διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον απετέλεσαν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της λειτουργίας του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινοπραξιών, με τη συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, καθώς και με τη σύναψη πλέον των 400 διμερών συμφωνιών με ΑΕΙ σε 55 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόγραμμα Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS+, που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).Το Erasmus+ προωθεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης με την δυναμική ενίσχυση των συνεργασιών και της διπλωματίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχει ως άμεσο στόχο τη σύνδεση της ακαδημαϊκής ζωής με τις ανάγκες εργασίας και ως αδιαμφισβήτητη προοπτική την ενσωμάτωση νέων πρακτικών, την ενδυνάμωση της καινοτομίας και αριστείας καθώς και την προώθηση των ίσων ευκαιριών.