Το τμήμα Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας επιδιώκει την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε φοιτητές, απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα μεριμνά για:

  • Την  παροχή πληροφόρησης στους φοιτητές και στους αποφοίτους του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας, καθώς και για ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και μετεκπαίδευσης/έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.).
  • Την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους για την αγορά εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς, ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδριών για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.
  • Την ανάπτυξη και επιμέλεια ενημερωτικού και συμβουλευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τα θέματα αρμοδιότητάς του.
  • Τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος με ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας, υποτροφίες, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σεμινάρια, συμβουλευτικής κ.λπ., και ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπηρεσιών επί των δράσεων, αποφάσεων και κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του
  • Την προετοιμασία ύλης, σύνταξη και έκδοση συμβουλευτικού και ενημερωτικού υλικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, το γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.
  • Την υποστήριξη διεξαγωγής ερευνών σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
  • Τη συνεργασία με την αρμόδια για θέματα αποφοίτων (alumni) υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών.