Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία καθορίζονται από τους Ν. 3685/2008 και 4485/2017, αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια απονέμουν τόσο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) όσο και Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ), ενώ συνεργάζονται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού για την εκπόνηση, με συνεπίβλεψη, διδακτορικών διατριβών και τη λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι προκηρύξεις όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμες εδώ.

Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα για την υποψηφιότητά τους στοιχεία και να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή εδώ .

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα: