Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Ως Υ.Δ. γίνονται δεκτοί, όσοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχοι Πτυχίου Γεωπονικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. καθώς και των ισότιμων προς αυτά Γεωπονικών Σχολών του εξωτερικού (συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής) εφόσον είναι κάτοχοι: α) ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 (παρ. 1) του ν. 4485/2017 ή β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού εφόσον είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 (παρ. 1) του ν. 4485/2017 (Α’ 114) ή Δ.Μ.Σ συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα.
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από τα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, η οποία προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μαθήματα που συνιστούν τον κύκλο μαθημάτων. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε.

Η μέγιστη διάρκεια είναι ίση με το διπλάσιο της ελάχιστης και για την υπέρβασή χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε ένα (1) ακόμα έτος.

Τμήμα: 
Τμήμα Γεωπονίας
ΦΕΚ Κανονισμού: