Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε δημόσια τελετή από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής που τεκμηριώνεται με την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο επιστημών που θεραπεύει ευρύτερα το Τμήμα.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα φέρει τίτλο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά γνωστικό αντικείμενο.

Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα είναι η Συνέλευση, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017 και τον κανονισμό.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας, σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό με υψηλής στάθμης επιστήμονες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: