Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Ειδικότερα, με τις διδακτορικές σπουδές του Τμήματος επιτυγχάνονται:
α) Προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και παραγωγή νέας γνώσης.
β) Εκπαίδευση νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση, με σκοπό τη διεύρυνση της πανεπιστημιακής κοινότητας στα συναφή επιστημονικά πεδία.
γ) Δημιουργία συνεργειών, τόσο με τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όσο και με τα άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και άλλων Α.Ε.Ι, για τη μέγιστη δυνατή δραστηριοποίηση των πόρων του Τμήματος.
δ) Προβολή των δυνατοτήτων του Τμήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από ένα πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει: (1) γνώση των σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων και των σημαντικότερων μεθόδων ανάλυσης, που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών προβληματισμών στην Ιστορία και την Αρχαιολογία, (2) πρωτοποριακή προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου για τον Ιστορικό – Αρχαιολόγο που δραστηριοποιείται στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και ως παράγοντα που επηρεάζει τον τρόπο έρευνας, αναπαράστασης και σύγχρονης κατανάλωσης του παρελθόντος με τη μορφή ψηφιακών τεχνικών, μεθοδολογιών, προϊόντων και δράσεων, (3) άμεση σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με ζητήματα πολιτισμικής πολιτικής.
ε) Να καταστεί το Τμήμα πόλος έλξης για νέους διανοούμενους, αλλά και καταξιωμένους συναδέλφους, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
γ) Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης σε μία εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C1 ή μεγαλύτερο.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Τμήμα: 
Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας
ΦΕΚ Κανονισμού: