Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας ή/και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης, ενώ συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής ερευνητικού έργου.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης εκπόνησης ΔΔ στο ΤΕΕΑΠΗ είναι οι εξής:
i. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.
iii. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α) μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2 (Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017), ή (β) μέσω εξετάσεων αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας που θα διεξάγονται από το Τμήμα.
iv. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης ΔΔ από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης (βλ. §7.1 του παρόντος Κανονισμού).

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ευρεσιτεχνίες, και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτορας (ΥΔ) και μη κάτοχος ΔΜΣ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως ΥΔ μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ. Ειδικά για τους ΥΔ που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ η διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Οι ΥΔ που γίνονται δεκτοί/ες κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΔΜΣ υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Τμήμα: 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΦΕΚ Κανονισμού: 
Προκήρυξη: 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: