Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στην ανάπτυξη σύγχρονης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό αλλά και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, αιτία και μέσον
αξιοποίησης των υποδομών του και των επενδύσεων του σε ερευνητικά μέσα αποτελώντας έτσι πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Στο Τμήμα  Φιλοσοφίας  μπορούν να γίνουν  δεκτοί  για εκπόνηση ΔΔ υποψήφιοι προερχόμενοι από όλα τα επιστημονικά πεδία. Σε περίπτωση που το πτυχίο ΑΕΙ (εδαφ. α) δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο Φιλοσοφία ή σε συγγενικό με αυτήν γνωστικό αντικείμενο, τότε ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών του εδαφίου (β) πρέπει υποχρεωτικά να είναι στην φιλοσοφία ή σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται άμεσα στο επιστημονικό πεδίο της Φιλοσοφίας ή σε συγγενικό με την φιλοσοφία γνωστικό αντικείμενο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως π.χ. σε περίπτωση αποδεδειγμένα εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικής δημοσίευσης), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. (δηλαδή δεν ισχύει για αυτήν την κατηγορία   υποψηφίων η ανωτέρω εξαίρεση από την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται  δεκτοί  κατ'  εξαίρεση  δίχως  να  είναι  κάτοχοι  Δ.Μ.Σ,  υποχρεούνται  να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Υποψήφιοι για διδακτορικό που προέρχονται από διεθνή αναγνωρισμένα προγράμματα (π.χ. Marie Curie) και ικανοποιούν τις γενικές προϋποθέσεις εγγραφής, εντάσσονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης εκτός της γενικής διαδικασίας προκήρυξης και επιλογής και σε συνδυασμό με τους ειδικούς όρους που προβλέπει το σχετικό διεθνές πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι και την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ή τέσσερα (4) κατά περίπτωση, πλήρη ημερολογιακά έτη.

Τμήμα: 
Τμήμα Φιλοσοφίας
ΦΕΚ Κανονισμού: