Οι διδακτορικές σπουδές οφείλουν να αποτελούν υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και αποβλέπουν στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό,   κοινωνικό,   εκπαιδευτικό   και   επιχειρηματικό   δυναμικό   της   χώρας   και   του εξωτερικού.  Συγχρόνως  το  διδακτορικό  πρόγραμμα  αποτελεί  για  το  Τμήμα,  καθώς  και γενικότερα  για  το  Πανεπιστήμιο,  πηγή  ακαδημαϊκού  κύρους  και  διεθνούς  ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα εισδοχής είναι τα εξής.
α)   Πτυχίο  ελληνικού  Α.Ε.Ι.  (Πανεπιστημίου  ή  Τ.Ε.Ι.)  ή  πτυχίο  ιδρύματος  της  αλλοδαπής, εφόσον  το δεύτερο  είναι  αναγνωρισμένο  από  το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως  ισότιμο,  με  ημερομηνία αναγνώρισης  προγενέστερη  της  ημερομηνίας  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεως εισδοχής.
β)  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής, εφόσον το δεύτερο είναι αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο, με ημερομηνία αναγνώρισης προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της  προθεσμίας  υποβολής  αιτήσεως  εισδοχής,  ή  κατοχή  ενιαίου  και  αδιάσπαστου  τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. επιστημονική δημοσίευση εξαιρετικής ποιότητας), μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος1 διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της Δ.Δ. είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που γίνονται δεκτοί παρ’ ότι δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς συγκεκριμένα μαθήματα α΄ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία ορίζει κατά περίπτωση η Γ.Σ. του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων δε δύναται να υπερβαίνει τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η μέγιστη παραμονή του/της φοιτητή/τριας σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα έξι (6) χρόνια μετά την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (πλέον των περιόδων που ο/η φοιτητής/τρια δικαιολογημένα απουσιάζει από το Πρόγραμμα λόγω ασθενείας ή άλλου σοβαρού λόγου, και εφόσον έχει εγκεκριμένη αναστολή φοίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Τμήμα: 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας