Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων διδακτορικών προγραμμάτων του Τμήματος είναι τα εξής:

Δίπλωμα Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΔΕΑΤΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εγνωσμένης ποιότητας και επιπέδου επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ευρεσιτεχνιών), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτή/ός ως Υ.Δ. χωρίς να είναι κάτοχος ΔΕΑΤΣΜΕ ή κάτοχος Δ.Μ.Σ., ο οποίος όμως πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Σε περιπτώσεις υποψηφιοτήτων των ανωτέρω κατηγοριών η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το  άρθρο  6   του παρόντος κανονισμού, η οποία καλεί σε συνέντευξη την/τον Υ.Δ. Η επιτροπή  στη συνέχεια μπορεί να προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος επιλεγμένα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, τα οποία, αφού εγκριθούν από τη  Συνέλευση, η/ο υποψήφια/ος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τέσσερα (4) και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της   υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Ο  χρόνος  παρακολούθησης  αυτού  του  κύκλου  των μαθημάτων δεν υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη ή έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Σ.Ε.

Τμήμα: 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής