Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη επιστημονική περιοχή που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στη Φαρμακευτική Χημεία, μία συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Συνεπώς, το παρόν πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων στη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπιση μιας ποικιλίας ασθενειών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

  • Κατανόηση, εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απαραίτητες στη χημεία πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων και πολυσακχαριτών, την κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, τη γενετική, τη χημική σύνθεση, τη φασματοσκοπία και το σχεδιασμό φαρμάκων.

  • Απόκτηση ευελιξίας στο συνδυασμό των διαφόρων τεχνικών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων Χημικής Βιολογίας.

  • Προσαρμοστικότητα στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Χημικής Βιολογίας με έμφαση στη σύνθεση χρήσιμων μορίων για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στην περαιτέρω ανάπτυξη της Φαρμακευτικής Χημείας.

  • Απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, όπως ανάκτηση χρήσιμων πληροφοριών από το διαδίκτυο σε βάσεις δεδομένων και την πρωτογενή βιβλιογραφία, ικανότητα για συμμετοχική ερευνητική εργασία, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προγράμματος, και μέσω της προβλεπόμενης εκπόνησης πρωτότυπης ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας με σκοπό τη συμβολή στην παραγωγή νέας γνώσης, θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν με ευχέρεια διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο. Η αποτελεσματική αλληλεπίδραση έμπειρων επιστημόνων/ερευνητών, γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών, που εξασφαλίζεται μέσω του εν λόγω ΔΠΜΣ, οδηγεί στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων που θα μπορούν με αξιώσεις: (α) να ενσωματωθούν σε ζωτικούς αναπτυξιακούς κλάδους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Κτηνιατρική και η Αγροτική Παραγωγή (παραγωγή κτηνιατρικών και αγροχημικών προϊόντων νέας γενιάς) αλλά και άλλους κλάδους στους οποίους η Χημική Βιολογία βρίσκει εφαρμογή, (β) να στελεχώσουν ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Νοσοκομεία, Κλινικές, Βιοαναλυτικά Εργαστήρια) που έχουν ανάγκη τέτοιων εξειδικευμένων ατόμων, και (γ) να εξελιχθούν σε ικανότατα στελέχη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συναφές πεδίο, που να μπορούν να εργάζονται με ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της Ζωής.

Διάρκεια

Τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 Πιστωτικές Μονάδες ECTS)

Πτυχιούχοι στους οποίους απευθύνεται

Πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας και συγγενών τμημάτων Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ.

Γλώσσες διδασκαλίας

Ελληνικά και Αγγλικά, στην περίπτωση που το ακροατήριο περιλαμβάνει και ξένους φοιτητές.

Τύπος: 
Interdepartmental and Interuniversity