Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με τίτλο ¨Διοίκηση Εκπαίδευσης/Education Management¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EDUCATION MANAGEMENT)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης/Education Management»(ΦΕΚ 1319/τ.Β/13-4-2020) το οποίο απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην “Διοίκηση Εκπαίδευσης” /
Master of Science (MSc) in “Education Management”.

Αντικείμενο/ σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων του χώρου των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης και ειδικότερα η ανάπτυξη στελεχών στους τομείς του σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης. Ειδικότερα σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Παράλληλα προς την παροχή εξειδικευμένης γνώσης το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξης της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι του Π.Μ.Σ.:
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολούνται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαίδευσης γενικότερα (εφεξής  «συναφούς αντικειμένου»). Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι /διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή και έχει καθορίσει με απόφασή της η Συνέλευση Τμήματος.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων επιτελείται η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (σε ειδικές συνθήκες - covid όλα τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως).
Η διεξαγωγή των μαθημάτων υλοποιείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,  Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η φοίτηση ξεκινά τον Οκτώβριο του 2021,και η δομή- διδασκαλία των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες ενώ το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Π.Μ.Σ.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα3.400 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ /TEI της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Για την επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. συνεκτιμώνται:
Ι. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης και κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής:
1. Τις σπουδές των υποψηφίων.
Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

2. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων.
Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντή σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ΑΕΙ.

ΙΙ.Η εν γένει παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέματα επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το Π.Μ.Σ., και αποβλέπει:
1. στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του/της,
2. στη διακρίβωση ειδικών προσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας που συνάδουν με τους στόχους και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και
3. στη διευκρίνιση ζητημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική πρόθεση του/της υποψηφίου/ας να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ (απαιτήσεις του προγράμματος, λειτουργικά ζητήματα, στόχοι, ανάγκες, ενδιαφέροντα, κ.ά.).

Απαιτούμενα Έντυπα και Δικαιολογητικά.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, σε έντυπη μορφήοι υποψήφιοι/ες, είναι:
1. Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (Για την Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας κάνετε κλικ ή αντιγραφή στο σύνδεσμο
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm) θα είναι ενεργή από 24/5/2021 έως 25/6/2021.Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, το αποδεικτικό emailτης Υποβολής Υποψηφιότητας (αποστέλλεται στο emailτου υποψηφίου αυτοματοποιημένα μετά την επιτυχή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης)εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.
Συνεκτιμώνται (προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) τα:
1. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
2. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
3. Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
4. Άλλοι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
5. Συστατικές επιστολές (έως δύο) (εάν υπάρχουν)
6. Επίσημο αποδεικτικό ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει) Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας
7. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου (εάν υπάρχουν) Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
8. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
9. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.
Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρωμένων αντιγράφων, με την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση σε φάκελο φέροντας σχετική αρίθμηση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν υποχρεωτικά Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότηταςγια ένταξη στο Π.Μ.Σ. το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 25ης Ιουνίου 2021.Το αποδεικτικό email της Αίτησης Υποψηφιότητας θα πρέπει να κατατεθεί εντύπωs μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα
2610 962898,  2610 962868, 2610 962870

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη:

«ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. επικοινωνίας 2610 962898,  2610 962868, 2610 962870, e-mail: manedu@upatras.gr καθώς και στην ιστοσελίδα : http://manedu.upatras.gr/.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλέφωνο: 
2610962898
Οργανική Μονάδα: