Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής με τίτλο ¨Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 476/11-5-2021 συνεδρίαση της  Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2969/24-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, και οδηγεί σε  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας,  συστημένα, μέχρι 3/9/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparme... ή στον Οδηγό Σπουδών). 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Π.Μ.Σ.  Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.  Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες. Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) θα γίνει στις 13/9/2021 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι  3/9/2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.  Αίτηση *
2.  Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3.  Βιογραφικό σημείωμα
4.  Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-ία επιθυμεί την εισαγωγή του/της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)
5.  Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6.  Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος
7.  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
8.  Ευκρινές(-ή) αποδεικτικό(-ά) γνώσης Ξένης Γλώσσας
9.  Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
10.  Δύο (2) συστατικές επιστολές *
11.  Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής).

*Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1) και (10) χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparme...)

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, 2610-962300) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τηλέφωνο: 
2610962330
Οργανική Μονάδα: