Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην  αριθμ. 476/11-5-2021 συνεδρίαση της  Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη  θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2953/20-7-2018, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας,  συστημένα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Η επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση αντίστοιχης Τριμελούς  Επιτροπής  Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του  Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων.  Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. *Αίτηση
2. ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ
3. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Ή  ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ  Μ.Δ.Ε.
4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
5. ΤΙΤΛΟ  Μ.Δ.Ε.
6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Μ.Δ.Ε.
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
8. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
9. *ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
11. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Χ2)
13. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
14. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
15. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
16.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1) και (9) χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος:  (http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparme... ).

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, 2610-962300) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Φαρμακευτικής
Τηλέφωνο: 
2610962330
Οργανική Μονάδα: