Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 4 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)
Συστημικός Αύξοντας Αριθμός  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 115962
Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: Χωρίς ΦΠΑ: 80.282,04€
                                              Με ΦΠΑ: 97.744,87€

 

 

Επισυναπτόμενα: