Σύντομο ιστορικό

     Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) ιδρύθηκε αρχικά στο τέλος της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Ξένων Γλωσσών της νεοσυσταθείσης Φυσικομαθηματικής Σχολής. Παρέμεινε υπό τη διοίκησή της μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε η εποπτεία του ανατέθηκε στη Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρυτανικό Συμβούλιο-Σύγκλητος). Από τότε το ΔΞΓ έχει επεκτείνει το διδακτικό του έργο καλύπτοντας όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Πλαίσιο λειτουργίας

     Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) αποτελεί αυτόνομη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών και λειτουργεί με βάση Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 171/31-8-1992 συνεδρία της Συγκλήτου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου (Υπουργική Απόφαση Β1/482/14-6-1989, ΦΕΚ 16-6-1989, τχ 2, Α.Φ 500).

Αποστολή

     Το ΔΞΓ έχει ως αποστολή:

  1. τη διδακτική και εργαστηριακή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα Προγράμματα Σπουδών όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας,
  2. τη συνεργασία με ημεδαπά ή αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κοινωνικούς φορείς σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας στο αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας ή και σε αντικείμενα που προκύπτουν από τη γενικότερη επιστημονική κατάρτιση και τα ενδιαφέροντα των μελών του και
  3. την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διοίκηση

     Το ΔΞΓ εποπτεύεται από επιτροπή που αποτελείται από τους Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου και από τον/την Συντονιστή/τρια του, μέλος του ΔΞΓ το οποίο διορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου με τριετή θητεία, μετά από εισήγηση της Γ.Σ του ΔΞΓ. Τα μέλη του ΔΞΓ εκλέγονται από τη Σύγκλητο σε κενές οργανικές θέσεις στη βαθμίδα ΕΕΠ.

Παρούσα Κατάσταση

     Το ΔΞΓ καλύπτει τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Ορολογίας στα Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμπεριλαμβάνουν την Ξένη Γλώσσα στο Πρόγραμμα Σπουδών τους.

 

Διεύθυνση: 
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Ελλάδα
Fax: 
2610969683