Το  Κέντρο  Επιμόρφωσης  και  Διά  Βίου  Μάθησης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΠ) ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 4Β 5.1.2018) σύμφωνα με τον Ν.4485/2017.

Όργανα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι:

α)  ο  Πρόεδρος  του  Κέντρου,  που  είναι  ο  Αντιπρύτανης,  στον  οποίο  έχει  ανατεθεί  η σχετική αρμοδιότητα,
β) το Συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Κέντρου, β) έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής,
γ) ο ΔιευθυντήςΕπιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

Σκοπός  του  Κέντρου  είναι  η  διασφάλιση  του  συντονισμού  και  της  διεπιστημονικής συνεργασίας  στην  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  προγραμμάτων επιμόρφωσης  και  συνεχιζόμενης  κατάρτισης  και  γενικότερα  όλων  των  προγραμμάτων σπουδών  δια  βίου  μάθησης,  δια  ζώσης  ή  εξ  αποστάσεως,  που  οδηγούν  στην  απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.Π.Π.εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Εκπαίδευση
 • Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Διοίκηση και Νομικές Επιστήμες
 • Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Στατιστική
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
 • Επιστήμες Μηχανικών
 • Γεωπονική
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Υπηρεσίες

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.Π.Π.υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης που το  αντικείμενο  τους  καλύπτει  όλο  το  φάσμα  της  τεχνολογίας,της  διοίκησης  και  των ανθρωπιστικών  επιστημών  ενώ  παράλληλα  έχει  αναπτύξει  μεθόδους  βελτίωσης  για  την εκπαίδευση  ενηλίκων,  την  κατάρτιση  και  την  απασχόληση.  Τα  προγράμματα  υλοποιούνται κυρίως με τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της υβριδικής(μικτής) μάθησης.

Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφορούν:

 • στην   υλοποίηση   ολοκληρωμένων   χρηματοδοτούμενων   προγραμμάτων κεντρικής χρηματοδότησης, ρυθμισμένης καθώς και μη ρυθμισμένης κατάρτισης ενηλίκων
 • στη διεξαγωγή ερευνών, μελετών, ημερίδων καισυνεδρίων
 • στην παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις ανάγκες των προγραμμάτων

Οι  συνεργάτες  του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  είναι  μέλη  του  Διδακτικού  και  Ερευνητικού Προσωπικού  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  καθώς  και  άλλοι  επιστήμονες  υψηλού  επιπέδου. Τόσο  η  υποδομή  και  ο  τεχνολογικός  εξοπλισμός  του  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  όσο  και  το  ανθρώπινο δυναμικό   που   το   στελεχώνει,   καθιστούν   το   Κέντρο   μία   δυναμική   υπηρεσία   του Πανεπιστημίου.

Πρόεδρος
Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διευθυντής
Ελευθέριος Αμανατίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Ευγενία Αθανασιάδου (Προϊσταμένη)

Διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Πατρών
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Κτήριο Πρυτανείας, Ισόγειο
26504 Ρίο, Πάτρα
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
2610996639
Fax: 
2610996673