Στόχοι ίδρυσης

     Σκοπός της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο Νομοθετικού Διατάγματος στη Βουλή, ήταν:

 • η διδασκαλία και η έρευνα θεμάτων σημαντικών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με έμφαση στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,

 • η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της χώρας,

 • η αναχαίτιση του φαινομένου της εξόδου των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό,

 • η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που σταδιοδρομούσαν σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής,

 • η ίδρυση ενός προτύπου πανεπιστημίου το οποίο θα επέφερε βελτίωση στα προγράμματα διδασκαλίας των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και θα διευκόλυνε την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που προέκυψαν από την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και

 • η συνεισφορά στο πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και της καλλιέργειας σχέσεων με πανεπιστήμια άλλων χωρών αναλόγου επιπέδου ανάπτυξης, στοιχείο που θα προσέδιδε διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Εγκαίνια κτιρίου Α

Ιστορικό ίδρυσης και στέγασης 

     Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος  Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου τελέστηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1966.

     Το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε αρχικά σε οίκημα το οποίο παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) στο κέντρο της Πάτρας. Για τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης επελέγη το 1968 έκταση 2.500 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Ρίου, 8 χμ. από το κέντρο της Πάτρας, η οποία απαλλοτριώθηκε υπέρ του Πανεπιστημίου. Το 1972 ανατέθηκε η εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης, η οποία συντελέστηκε σε δύο φάσεις και ενεκρίθη από το Πανεπιστήμιο τον Ιούνιο του 1973.

Σύσκεψη Πρυτάνεων στην Αίθουσα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1978)

Ιστορικό διοίκησης

     Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανατέθηκε αρχικά σε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά την 9η Ιανουαρίου 1965 με έδρα την Αθήνα. Έργο της επιτροπής αυτής απετέλεσε η οργάνωση των σχολών, ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας τους και γενικά η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης του Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία, η έδρα της Επιτροπής μεταφέρθηκε στην Πάτρα, ενώ αργότερα η Επιτροπή έγινε επταμελής.

     Η Διοικούσα Επιτροπή έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 1974, οπότε εφαρμόστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών οι περί Πανεπιστημιακών Αρχών διατάξεις που ίσχυαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με βάση τις διατάξεις αυτές εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των καθηγητών οι Πανεπιστημιακές Αρχές και η πρώτη Σύγκλητος του Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία.

     Έως σήμερα, αξιόλογοι ακαδημαϊκοί καθηγητές επάνδρωσαν τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος. Ως πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας, από το 1974 έως το 1975, εξελέγη ο Αναστάσιος Ζούμπος, καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ πρώτοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου διετέλεσαν από το 1983 έως το 1986 οι καθηγητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ανδρέας Φιλίππου και Σταύρος Βολιώτης.

Ιστορικό διακρίσεων και επιτευγμάτων

     Η εξελικτική πορεία και η διακεκριμένη παρουσία του Πανεπιστημίου τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή επιστημονικό στίβο δικαιώνει το όραμα και τους αρχικούς στόχους της ίδρυσής του. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών διακρίνεται σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει: στις Φυσικές, Πολυτεχνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Επιστήμες Υγείας, στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει και από εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις, για την προώθηση της οποίας λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Η εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 υπήρξε ιδιαίτερα θετική για το Πανεπιστήμιο Πατρών, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο παραγωγικά Πανεπιστήμια της Ελλάδος, αναφορικά με τον αριθμό των Δημοσιεύσεων, την αναγνωρισιμότητα και την χρηματοδότηση της Έρευνας, και υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια της Διοίκησης για βελτίωση σε ένα δυσχερές περιβάλλον. Στα θετικά στοιχεία αναφέρονται τόσο το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος όσο και οι αποτελεσματικές προσπάθειες για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων στις σπουδές. 
 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στις διεθνείς κατατάξεις: 
 • QS World University Rankings
 • THE World University Rankings [TIMES]  
 • U –Multirank
 • Shanghai Ranking (GRUP Survey )
 • Thomson Reuters
 • Leiden (CWTS)
 • Web of Science
 • RUR – Round University Ranking 
Σύμφωνα με τις συνολικές λίστες κατάταξης QS (Μάρτιος 2016), το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην παγκόσμια γενική κλίμακα των θέσεων 651-700. Είναι αξιοσημείωτο ότι, με βάση τον δείκτη της αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού έργου (citations per faculty), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει τη θέση 223 μεταξύ των 400 καλύτερων ΑΕΙ σε παγκόσμιο επίπεδο, και έρχεται δεύτερο στην Ελλάδα, ενώ επτά (7) θεματικές περιοχές του εμφανίζονται πλέον μεταξύ των επικρατέστερων στην παγκόσμια ελίτ (Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ, Χημείας, Ιατρικής, καθώς και των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής).
 

Προσάρτηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

     Με το Π.Δ. 89/4-6-2013 (ΦΕΚ Α' 130/5-6-13), εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στο Αγρίνιο. Οι ενέργειες των φορέων του Αγρινίου για τη δημιουργία ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του '70, γεγονός που οδήγησε το 1985 στη δημιουργία της Οικονομικής Σχολής, η οποία υπάγονταν διοικητικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο έως το 1996 οπότε και μεταφέρθηκε πλήρως στην Πάτρα. Στη θέση αυτής της σχολής δημιουργήθηκαν το 1998 δύο νέα τμήματα υπαγόμενα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων τμημάτων, μέχρι την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2009 με τον Ν. 3794 (ΦΕΚ Α 156/4.9.2009) για την ίδρυση ανεξάρτητου πανεπιστημίου στην πόλη, όπως προβλεπόταν ήδη από το προεδρικό διάταγμα του 1998. To Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας διέθετε τρία ενεργά τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας η στόχευση των οποίων στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στη διοίκηση επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών υπεδείκνυε την επιδίωξη σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την παραγωγή, με έμφαση στις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες και στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα.

Ένταξη του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κεφαλαίου Ζ" του N.4610/109, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α' 70), μεγάλο μέρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), με έδρα την Πάτρα εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.