Στο ΦΕΚ 1271/9.4.2020 (τ. Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α με αριθμ. 44726/Ζ1 καθορίζονται η διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΥΔΟΞΟΣ" για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Από την ανωτέρω Κ.Υ.Α, επιγραμματικά συνοψίζουμε τα ακόλουθα:

- Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους του δικαιούχους φοιτητές, για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους, πραγματοποιείται με κατ΄ οίκον διανομή αυτών. Η διαδικασία διανομής πραγματοποιείται με επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της επιλογής τους, ενώ το κόστος μεταφοράς για την κατ' οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους. Η διαδικασία της κατ' οίκον διανομής των συγγραμμάτων άρχεται της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων στον "ΕΥΔΟΞΟ" και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 15 Ιουνίου 2020.

- Οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να προβούν σε υποβολή δήλωσης επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον εξάμηνο στον "ΕΥΔΟΞΟ" κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το ΥΠΑΙΘ. Κατά την υποβολή της δήλωσης οφείλουν να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα "Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης" προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ' οίκον παράδοση (και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα. Κύπριοι φοιτητές, οι οποίοι έχουν πιθανόν επιστρέψει στις οικίες τους δηλώνουν επίσης ως τόπο παράδοσης, αυτόν που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ' οίκον διανομή αφορά τόσο την ελληνική επικράτεια, όσο και την Κύπρο). Οι δικαιούχοι φοιτητές, μετά τη συμπλήρωση της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό αποκλειστικά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας που ορίζεται σε αυτήν.

   Οι κατάλογοι συγγραμμάτων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχονται από το σύστημα Εύδοξος, το οποίο αποτελεί την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών Βοηθημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

     Οι φοιτητές, προκειμένου να δηλώσουν τα συγγράμματα της επιλογής τους στο σύστημα του Ευδόξου, είναι απαραίτητο να διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής (email, eclass, κλπ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

     Πληροφορίες για θέματα με τους λογαρισμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος παρέχονται εδώ από το Τμήμα Δικτύων.

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Γεωλογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Σύνδεσμος
Τμήμα Μαθηματικών Σύνδεσμος
Τμήμα Φυσικής Σύνδεσμος
Τμήμα Χημείας Σύνδεσμος
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σύνδεσμος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σύνδεσμος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Σύνδεσμος
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σύνδεσμος
Σχολή Επιστημών Υγείας
Tμήμα Ιατρικής Σύνδεσμος
Tμήμα Φαρμακευτικής Σύνδεσμος
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σύνδεσμος
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Σύνδεσμος
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Μουσειολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Φιλολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Φιλοσοφίας Σύνδεσμος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σύνδεσμος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σύνδεσμος
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Σύνδεσμος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σύνδεσμος
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Tμήμα Λογοθεραπείας Σύνδεσμος
Tμήμα Νοσηλευτικής Σύνδεσμος
Tμήμα Φυσικοθεραπείας Σύνδεσμος
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Tμήμα Γεωπονίας Σύνδεσμος
Tμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Σύνδεσμος
Tμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Σύνδεσμος