Ανακοινώσεις

Παροχή Υπηρεσιών, ΗΜΕΡΟΜ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Καθ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου
του Πανεπιστημίου Πατρών  ΄Εδρα   ΡΙΟ

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2021 – 2022) ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού»

Ανοικτή  Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2021 – 2022) ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού»

Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια: Οπαλίνας λευκής και τσιγαρόχαρτου ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 25-04-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ ΜΟΝΑΔΑ: ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών,   με  Έδρα  Ρίο………..

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ"

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε443), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180259,

Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                           Πάτρα     16  /   4  / 2021

Σελίδες