Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, ως προς τον αριθμό των δημοσιεύσεων μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων για την περίοδο 2008-2012 βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 9,8%, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (πηγή ΕΚΤ)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχορηγείται από εθνικούς και διεθνείς πόρους. Οι πηγές χρηματοδότησης από το 2007 φαίνονται στο ακόλουθο γράφημα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει να επιδείξει ραγδαία αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και κονδυλίων επιχορήγησης της έρευνας όπως παρουσιάζεται χαρακτηριστικά στο ακόλουθο γράφημα. Η μονάδα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ο οποίος διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών.

Τα τελευταία χρόνια τα κονδύλια που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ξεπερνάνε τα 30 εκ. ευρώ ετησίως. Το έτος 2014 παρουσιάζεται μείωση συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο έτη η οποία οφείλεται στο κλείσιμο του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Πολιτικές Έρευνας

Η πολιτική έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών αποσκοπεί:

  • Στην υποστήριξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας
  • Στην προώθηση της αριστείας των ερευνητικών ομάδων, εργαστηρίων, κλινικών για την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση.
  • Στην δημιουργία κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος για όλους τους ερευνητές του Πανεπιστημίου με υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την υποβολή και διαχείριση ερευνητικών έργων, δημιουργία μεγάλων ιδρυματικών υποδομών, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Την υποστήριξη της Έρευνας και των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας, διάχυσης γνώσης προς άλλους ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς και στην κοινωνία γενικότερα.
  • Στην ανταγωνιστική ανταπόκριση του Πανεπιστημίου σε διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων.